Inleiding

In deze handleiding wordt de autorisatiemodule van Swing Studio beschreven. Met de autorisatiemodule is het mogelijk om rechten aan gebruikers van Swing Viewer/Studio en Mosaic toe te kennen. Het kan namelijk wenselijk zijn dat niet alle gebruikers van Swing Viewer toegang krijgen tot alle data. Er zijn een aantal scenario’s denkbaar waarin dit het geval is en waarbij de autorisatiemodule uitkomst biedt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat alleen medewerkers van de eigen organisatie data op een laag schaalniveau mogen zien, terwijl gebruikers van buiten de organisatie de data alleen op een hoger schaalniveau mogen zien. Maar het zou ook kunnen zijn dat bepaalde rapporten nog niet openbaar gemaakt mogen worden en/of alleen zichtbaar mogen zijn voor een specifieke groep gebruikers.

Niet alleen gebiedsniveaus en rapporten kunnen afgeschermd worden. Maar ook onderwerpen, presentaties, weblinks, dimensieniveaus en zelfs perioden. Dit kan allemaal per gebruiker (of een groep van gebruikers), en ook per IP-adres, ingesteld worden. In deze handleiding wordt omschreven hoe je dit kan bewerkstelligen. Binnen het menu Accounts zijn de verschillende onderdelen te vinden, zie onderstaande afbeelding.

Menu autorisatie
 

Algemeen

Binnen de autorisatiemodule wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal verschillende onderdelen. Deze onderdelen zijn met elkaar gekoppeld en dienen correct te worden ingesteld om de autorisatie goed te laten verlopen. Elk onderdeel zal in deze handleiding omschreven worden. Het gaat om:

 • Users
 • User IP Addresses
 • User groups
 • Access groups

Bij Users dienen unieke gebruikers te worden aangemaakt, waarmee je vervolgens in Swing Studio (dit geldt niet voor de gebruikersrollen Test en Viewer) en/of Swing Viewer kan inloggen. Via User IP Addresses kan je gebruikers koppelen aan IP-adressen. Als Swing Viewer benaderd wordt vanaf het opgegeven IP-adres dan wordt automatisch ingelogd met het gekoppelde gebruikersaccount. Users kan je vervolgens weer koppelen aan een User group. Een user group regelt de rechten en restricties. Deze rechten en restricties kunnen bij de Accesgroups opgegeven worden. Je kunt vervolgens de Access groups koppelen aan een User group.

Stroomschema autorisatie
 

Users

Binnen het onderdeel Users kunnen unieke gebruikers worden toegevoegd waarmee het mogelijk is om de toegang en bijbehorende rechten tot Swing Studio en Swing Viewer in te stellen. Het toevoegen van een gebruiker is eenvoudig, dit kan via de knop ‘add item’ in het linker menu. Als een gebruiker voor het eerst inlogt, zal om veiligheidsredenen gevraagd worden om een nieuw wachtwoord op te geven. Dit geldt niet als gekozen is voor een permament wachtwoord. In onderstaande afbeelding wordt de gebruikerstabel getoond.

Startscherm Swing demo

De volgende velden zijn te onderscheiden:

Sequence number

Het volgnummer van de gebruiker.

Usercode

De code van de gebruiker.

Login name

Elke gebruiker dient een unieke gebruikersnaam te hebben. De gebruikersnaam wordt gebruikt om in te loggen.

Username

In dit veld wordt de volledige naam van een gebruiker opgegeven.

Password

In dit veld wordt een wachtwoord opgegeven. Dit moet minimaal uit 8 karakters bestaan, tevens een combinatie van kleine en hoofdletters zijn en moet minimaal 1 speciale karakter (!,&,%,$...) bevatten. Veel voorkomende termen (12345 of qwery) zijn verboden.

Mailaddress

In dit (optionele) veld wordt een e-mailadres opgegeven van een gebruiker. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor notificaties en bij het opvragen van een nieuw wachtwoord.

Usergroup

Bij iedere gebruiker moet een usergroup worden opgegeven.

End date

Indien een einddatum is opgegeven zal het gebruikersaccount verlopen en onbruikbaar worden na de opgegeven einddatum.

Web API key

Een geldige ApiKey is nodig om gebruik te kunnen maken van sommige webservices van Swing Viewer.

Permanent password

Het opgegeven wachtwoord is permament en hoeft dus niet gewijzigd te worden nadat voor het eerst is ingelogd.

Lockedout

De gebruiker is gelocked en kan niet inloggen; dit gebeurt als 5x in korte tijd een verkeerd wachtwoord wordt opgegeven.

Inloggen Swing Studio

Als eenmaal een gebruiker is aangemaakt kan je met de inloggegevens inloggen in Swing Studio (en Swing Viewer). Het inlogscherm van Swing Studio wordt in onderstaande afbeelding getoond. Bij ‘Username' vul je de naam in zoals eerder is opgegeven in het veld ‘Username', het wachtwoord moet uiteraard overeenkomen met wat is opgegeven in het veld ‘Password’. Indien je het wachtwoord vergeten bent, kan je dit opnieuw aanvragen door op ‘Forgot your password?’ te klikken. In het vervolgscherm kan je je gebruikersnaam en emailadres invullen. Het nieuwe wachtwoord wordt vervolgens naar het opgegeven emailadres gestuurd.

Inlogscherm Swing Studio
 

Inloggen Swing Viewer

Als beheerder van de Swing Viewer applicatie bepaal je of de versie vrij toegankelijk is of dat deze beveiligd moet worden met een inlogscherm. Binnen de Swing Viewer is het overigens altijd mogelijk om in te loggen met een gebruikersaccount en de bijbehorende rechten. Dit kan door het menu Menu linksboven te open en vervolgens op ‘Inloggen’ te klikken.

Inloggen Swing Viewer

Als de Swing Viewer vrij toegankelijk dient te zijn (dus niet beveiligd met een inlogscherm), dan zal via de algemene instellingen van Swing Studio een gastgebruiker login moeten worden ingesteld, zie screenshot hieronder. Via het drop down menu kan je het gebruikers account selecteren dat je als gastgebruiker login wilt gebruiken. Als gebruikers de Swing Viewer versie benaderen dan worden ze automatisch ingelogd met het hier ingestelde gebruikersaccount. Ze hebben vervolgens de rechten die aan dit account gekoppeld zijn. In onderstaand screenshot is het gebruikersaccount ‘demo’ ingesteld als gastaccount.

Gastgebruiker login

Het kan ook wenselijk zijn om Swing Viewer te beveiligen met een inlogscherm. In dat geval stel je geen gastgebruiker login in; het veld laat je simpelweg leeg. Als gebruikers de Swing Viewer versie benaderen, dan wordt een inlogscherm getoond waarmee je kan inloggen met het eerder in Swing Studio opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. Dit kan gewenst zijn indien je als organisatie de Swing Viewer versie afgeschermd wilt hebben voor gebruikers van buitenaf.

De testversie van Swing Viewer (../admin/jive) is standaard voor gastgebruikers geblokkeerd middels een inlogscherm. Je kan gastgebruikers toegang geven tot de tesversie van Swing Viewer door onderstaande setting te activeren:

Gastgebruiker login
 

User IP Addresses

Gebruikers kunnen gekoppeld worden aan IP-adressen. Als Swing Viewer benaderd wordt vanaf het opgegeven IP-adres dan wordt automatisch ingelogd met het gekoppelde gebruikersaccount. In onderstaande afbeelding wordt de User IP Addresses tabel getoond. Via ‘add item’ in het linker menu kan je een nieuw IP-adres toevoegen die je vervolgens aan een gebruikersaccount kan koppelen.

Gebruikers IP-adressen

De volgende velden zijn te onderscheiden:

Code

Ieder IP-adres dient een unieke code te hebben om zich te kunnen onderscheiden van een andere.

Login name

Het gebruikersaccount dat moet worden gebruikt bij het opgegeven IP-adres.

IP address

Het IP-adres dat moet worden gekoppeld aan de opgegeven gebruiker.

 

User groups

Gebruikers kan je koppelen aan een gebruikersgroep. Een gebruikersgroep regelt de rechten en restricties. In onderstaande afbeelding wordt de user groups tabel getoond. Via ‘add item’ in het linker menu kan je een nieuwe gebruikersgroep toevoegen.

Gebruikers IP-adressen

De volgende velden zijn te onderscheiden:

Sequence number

Het volgnummer van de gebruikersgroep.

User group code

Elke gebruikersgroep dient een unieke code te hebben om zich te onderscheiden van een andere.

Name

In dit veld kan de volledige naam van een gebruikersgroep worden opgegeven.

User types

Voor elke gebruikersgroep kan aangegeven worden om wat voor type gebruiker het gaat. Er zijn verschillende typen;

Accept (indien beschikbaar):

 • Kan inloggen in de accept omgeving van Swing Viewer en Mosaic
 • Heeft toegang tot alle functionaliteiten van deze applicaties
 • Heeft ook toegang tot de live versie van Swing Viewer en Mosaic

Administrator:

 • Kan in Swing Studio en Studio Mosaic inloggen
 • Heeft toegang tot alle functionaliteiten van deze applicaties

Studio:

 • Kan in Swing Studio inloggen, maar heeft geen toegang tot Studio Mosaic
 • Heeft toegang tot alle functionaliteiten van Swing Studio

Studio Mosaic:

 • Kan in Swing Studio en Studio Mosaic inloggen
 • Heeft toegang tot alle functionaliteiten van Studio Mosaic
 • Heeft leesrechten voor de functionaliteiten van Swing Studio, kan dus niks aanpassen
 • Kan een Mosaic publiceren

Mosaic:

 • Kan in de live versie van Swing Mosaic inloggen
 • Heeft toegang tot alle functionaliteiten van Swing Mosaic

Report:

 • Kan in Swing Studio inloggen
 • Heeft recht om rapporten aan te maken, importeren of wijzigen
 • Heeft leesrechten op de rest van de functionaliteiten van Swing Studio

Viewer:

 • Kan inloggen in de live omgeving van Swing Viewer en Mosaic
 • Heeft toegang tot alle functionaliteiten van Swing Viewer en Mosaic

Test:

 • Kan inloggen in de test omgeving van Swing Viewer en Mosaic
 • Heeft toegang tot alle functionaliteiten van Swing Viewer en Mosaic
 • Heeft ook toegang tot de live versie van Swing Viewer en Mosaic

Start category

Je kan een start thema opgeven. Dit thema wordt geopend als een gebruiker, die gekoppeld is aan de desbetreffende gebruikersroep, Swing Viewer benaderd.

Layout settings

Hier kunnen opmaakinstellingen worden opgegeven die zijn gekoppeld aan deze gebruikersgroep.

Access groups

Hier kunnen toegangsgroepen worden opgegeven die zijn gekoppeld aan deze gebruikersgroep. Je kan meerdere toegangsgroepen koppelen aan een gebruikersgroep.

Google Tracking Code

De Google tracking code van de gebruikersgroep.

Matomo Tracking Code

De Matomo tracking code van de gebruikersgroep.

 
 

Access groups

Toegangsgroepen

Bij de toegangsgroepen wordt bepaald welke items van een onderdeel (onderwerpen, rapporten, gebiedsniveaus etc..) zichtbaar of niet zichtbaar mogen zijn.

Daarnaast is het mogelijk om een start- en eindperiode op te geven. Gebruikers die gekoppeld zijn aan een toegangsgroep waar een start- en eindperiode is opgegeven, krijgen alleen data te zien binnen dit periode bereik. Indien ingeschakeld, kan je via de toegangsgroepen de gebiedstoegangscode opgeven.

Via ‘add item’ in het linker menu kan je een nieuwe toegangsgroep toevoegen.

De volgende velden worden binnen de toegangsgroepen onderscheiden;

Sequence number

Het volgnummer van de toegangsgroep.

Accessgroupcode

Elke toegangsgroep dient een unieke code te hebben om zich te kunnen onderscheiden van een andere. Met deze code wordt de koppeling gemaakt met gebruikersgroepen.

Name

Aan elke toegangsgroep moet een naam gegeven worden.

Start period

Je kan een startjaar en eindjaar opgeven waarop deze toegangsgroep betrekking heeft. Gegevens buiten de opgegeven range zijn niet kiesbaar voor de gebruikers.

End period

Je kan een startjaar en eindjaar opgeven waarop deze toegangsgroep betrekking heeft. Gegevens buiten de opgegeven range zijn niet kiesbaar voor de gebruikers.

All indicators

Je kan hier aangeven of je alle onderwerpen automatisch wilt toevoegen aan deze toegangsgroep.

 

Indicators

Hier kan je een lijst met geldige onderwerpen in stellen voor de toegangsgroep.

All reports

Je kan hier aangeven of je alle rapporten automatisch wilt toevoegen aan deze toegangsgroep.

Reports

Hier kan je een lijst met geldige rapporten in stellen voor de toegangsgroep.

All presentations

Je kan hier aangeven of je alle presentaties automatisch wilt toevoegen aan deze toegangsgroep.

Presentations

Hier kan je een lijst met geldige presentaties in stellen voor de toegangsgroep.

All urls

Je kan hier aangeven of je alle weblinks automatisch wilt toevoegen aan deze toegangsgroep.

Weblink

Hier kan je een lijst met geldige weblinks in te stellen voor deze toegangsgroep.

All geolevels

Indien aangevinkt, worden alle gebiedsniveaus toegevoegd aan de toegangsgroep.

Geo levels

Hier kan je een lijst met geldige gebiedsniveaus in stellen voor deze toegangsgroep. Indien er geen gebiedsniveaus zijn ingesteld als zichtbaar dan zijn alle gebiedsniveaus geldig.

Add parent area levels

Indien aangevinkt zal Swing Studio automatisch ouder gebiedsniveaus (niveaus waarvoor een aggregaties beschikbaar is) toevoegen aan de lijst met kiesbare gebiedsniveaus. Dit is de default instelling.

All dimlevels

Hier kan je aangeven of alle dimensieniveaus automatisch moeten worden toegevoegd aan deze toegangsgroep.

 

DimLevels

Hier kan je een lijst met geldige dimensieniveaus in stellen voor deze toegangsgroep.

All periodlevels

Indien aangevinkt, worden alle periodeniveaus toegevoegd aan de toegangsgroep.

PeriodLevels

Hier kan je een lijst met geldige periodeniveaus in stellen voor deze toegangsgroep. Indien er geen periodeniveaus zijn ingesteld zijn alle gebiedsniveaus geldig.

 

Swing Mosaic

De autorisatie settings zoals ingesteld in Studio worden aan het Mosaic doorgegeven en toegepast. Zo kan je een Mosaic (optioneel) achter een loginscherm plaatsen en bepaalde onderwerpen, gebiedsniveaus en tegels enkel tonen voor specifieke gebruikers. Binnen de tile settings van een Mosaic kan je eventueel gebruik maken van de optie 'Hide blank tiles' om tegels te verbergen indien de gebruiker de data binnen de tegel niet mag zien.

Binnen het menu Authorization (Mosaic settings) kan het autorisatie type worden opgegeven, er zijn drie opties: geen login, optionele login en een verplichte login. Indien een gebruiker inlogt dan gelden de rechten die middels de usergroups aan deze gebruiker zijn gekoppeld. Specifieke onderwerpen of gebieden die deze gebruiker niet mag zien, worden dus niet getoond in het Mosaic. Daarnaast is het mogelijk om een Default user group op te geven. Dit is de usergroup die wordt toegepast indien je niet ingelogd bent en dus voornamelijk relevant voor (gedeeltelijk) openbare Mosaics. Indien een Mosaic niet achter een login is geplaatst dan gelden de rechten die gekoppeld zijn aan deze Default user group.

Autorisatie settings Mosaic

Thema toegang

Indien bepaalde gebruikers geen toegang mogen hebben tot bepaalde thema's, dan zijn deze thema's ook niet toegankelijk in het Mosaic. Voor de betreffende toegangsgroepen kunnen beheerders hiervoor thema's op niet zichtbaar instellen via Accounts > Accesgroups > Categories (deze mogelijkheid moet wel eerst door ABF zijn ingeschakeld). Het is ook mogelijk om de toegang van thema's binnen de mosaic settings in te stellen. Hiervoor dient eerst deze setting te worden geactiveerd: Mosaic settings > Authorization > Use thema authorization.

Thema autorisatie activeren

Vervolgens kan je per thema bepalen welke gebruikersgroepen toegang mogen hebben tot een thema. Activeer hiervoor per thema de setting 'Restrict theme access', deze setting is te vinden bij: Theme settings > Authorization. Nadat deze setting is geactiveerd, kan je bepalen welke gebruikersgroepen toegang mogen hebben tot het thema.

Gebruikersgroepen autoriseren

Indien de thematoegang al is ingesteld per toegangsgroep, zoals eerder uitgelegd via 'Accounts > Accesgroups > Categories'. Dan kan je eenvoudig deze thema instellingen kopieren naar de mosaic settings. Dan is het niet meer nodig om alles opnieuw via de theme settings in te stellen per thema. Dit is immers al in een eerder stadium gedaan. Gebruik hiervoor de functie 'Sync permissions', te vinden in het themaboommenu links.

Permissions syncen in menu
 

Praktische toepassingen

In dit hoofdstuk worden een aantal praktische situaties geschetst waarbij de autorisatiemodule van Swing Studio uitkomst biedt.

Swing Viewer beveiligen met een inlogscherm

Het kan ook wenselijk zijn om Swing Viewer (live versie) te beveiligen met een inlogscherm. Dit is te realiseren door binnen de Account Settings (Accounts > Account Settings) het veld bij ‘Guestuser log in’ leeg te laten. Hierdoor wordt er niet automatisch ingelogd met een hier opgegeven gebruikers account. Als gebruikers de Swing Viewer benaderen, dan wordt een inlogscherm getoond waarmee je kan inloggen met een eerder in Swing Studio opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. Een inlogscherm kan gewenst zijn indien je als organisatie de Swing Viewer versie afgeschermd wilt hebben.

Gastgebruiker

De testversie van Swing Viewer (../admin/jive) is standaard voor gastgebruikers geblokkeerd middels een inlogscherm. Je kan gastgebruikers toegang geven tot de tesversie van Swing Viewer door onderstaande setting te activeren:

Gastgebruiker login

Swing Viewer met een IP-adres beveiligen

Swing Viewer kan ook met een IP-adres beveiligd worden. Zorg ervoor dat de Swing Viewer beveiligd is met een inlogscherm. Zoals hierboven is uitgelegd kan je de Swing Viewer beveiligen met een inlogscherm door geen gastgebruikersaccount op te geven. Vervolgens kan je via “Gebruikers IP-adressen” de gewenste IP-adressen en de hieraan gekoppelde gebruikers opgeven. Zie het hoofdstuk “Gebruikers IP-adressen” van deze handleiding hoe je dit kan instellen. Als de Swing Viewer benaderd wordt via een ander IP-adres dan is opgegeven, dan verschijnt het inlogscherm. Wordt de Swing Viewer versie benaderd via een IP-adres dat wel is opgegeven, dan wordt automatisch ingelogd met de hieraan gekoppelde gebruiker en bijbehorende rechten.

 

Op verschillende gebiedsniveaus onderwerpen tonen per type gebruiker

Het kan om praktische redenen wenselijk zijn om bepaalde onderwerpen niet op elk gebiedsniveau zichtbaar te maken voor specifieke gebruikers. Zo kan het zijn dat bepaalde cijfers voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers zichtbaar mogen zijn op een laag schaalniveau (zoals buurten), maar niet voor externe gebruikers (zoals burgers). Aan de hand van een voorbeeld wordt uitgelegd hoe dit kan worden ingesteld. We gaan de rechten dusdanig instellen dat jij als beheerder een onderwerp op alle beschikbare gebiedsniveaus mag zien, en een specifieke gebruiker alleen op Nederland niveau.

In dit voorbeeld hebben we in Swing Studio de gebiedsniveaus gemeenten en hoger (gemeenten ➔ Corop/WGR/Toeristengebied ➔ Provincie ➔ Nederland). Er is slechts één toegangsgroep “system”. Hier gelden geen restricties wat betreft gebiedsniveaus, onderwerpen, rapporten etc. Aan onderstaande instellingen is af te leiden dat alle onderwerpen op alle beschikbare gebiedsniveaus getoond mogen worden;

Toegangsgroepen

Nu willen we een onderwerp alleen op Nederland niveau zichtbaar maken. Hiervoor maken we een nieuwe toegangsgroep ‘nederland’ aan. Hier voeg je alle onderwerpen aan toe die je op Nederland niveau zichtbaar wilt hebben. In dit voorbeeld willen we het onderwerp ‘Lengte spoor’ alleen op Nederland niveau zichtbaar maken. Verwijder eerst het vinkje bij ‘All indicators’ bij het zojuist aangemaakte toegangsgroep ‘nederland’. Nu is het mogelijk om onderwerpen zichtbaar of niet zichtbaar te maken. Via de kolom ‘Indicators’ kom je in onderstaand menu en maken we dit onderwerp zichtbaar door deze naar links verplaatsen.

Toegangsgroepitems onderwerpen

Op eenzelfde wijze maken we alleen Nederland zichtbaar bij de eerder aangemaakte toegangsgroep ‘nederland’. Verwijder hiervoor het vinkje bij de kolom ‘All geolevels’. En via de kolom ‘Geolevels’ kom je in onderstaand menu en verplaats je vervolgens het gebiedsniveau Nederland naar links.

Toegangsgroepitems gebiedsniveaus

Let op, verwijder dit onderwerp uit de toegangsgroep ‘system’. Aangezien deze toegangsgroep alle gebiedsniveaus zichtbaar maakt voor alle onderwerpen. Indien je dit niet doet, en je koppelt zowel de toegangsgroep ‘system’ als de zojuist aangemaakte toegangsgroep ‘nederland’ aan een gebruikersgroep, dan worden alsnog alle onderwerpen op elk niveau zichtbaar gemaakt. De toegangsgroep ‘system’ overruled dan de gebiedsrestrictie die is opgelegd in de toegangsgroep ‘nederland’.

Uiteindelijk heb je dus de volgende situatie; toegangsgroep ‘system’ toont alle onderwerpen exclusief Oppervlakte totaal op alle gebiedsniveaus. Toegangsgroep ‘nederland’ heeft alleen het onderwerp Oppervlakte totaal zichtbaar op Nederland niveau. Deze beide toegangsgroepen koppel je vervolgens aan de gewenste gebruikersgroepen. Bij de gebruikers die aan deze gebruikersgroep gekoppeld zijn, zal het onderwerp Oppervlakte totaal alleen op Nederland niveau zichtbaar zijn. Alle overige onderwerpen zijn wel zichtbaar op alle beschikbare gebiedsniveaus.

Tot slot, als beheerder van Swing Studio kan het uiteraard wenselijk zijn om geen restricties te hebben. Maak hiervoor een nieuwe toegangsgroep aan waar geen enkele restrictie geldt, koppel deze vervolgens aan de gebruikersgroep waar jij als beheerder aan gekoppeld bent.

 

Opsplitsing naar type gebruiker op basis van themaboom

Het komt regelmatig voor dat er een duidelijke opsplitsing naar type gebruiker is met elk hun eigen gebiedsniveaus, onderwerpen en zelfs een themaboom indeling. Vaak is er sprake van een 2-deling; simpelweg interne en externe gebruikers. Interne gebruikers hebben vaak toegang tot een breed scala aan onderwerpen en thema’s terwijl externe gebruikers, burgers bijvoorbeeld, het moeten doen met een beperktere set aan data. In dit soort gevallen is het mogelijk om vanuit de themaboom een opsplitsing te maken. Op deze manier ben je er zeker van dat externe gebruikers nooit delen van een themaboom zien die ze niet mogen zien. Je bouwt immers een specifieke themaboom op per type gebruiker.

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat er twee typen gebruikers zijn (dit kunnen er uiteraard ook meer zijn); interne en externe gebruikers. Het is raadzaam om op basis hiervan twee gebruikersgroepen aan te maken. In dit voorbeeld maken we een gebruikersgroep ‘intern’ en ‘extern’ aan. Via de toegangsgroepen deel je de rechten toe aan deze gebruikersgroepen.

Gebruikersgroepen intern extern

Indien geen inlogscherm voor de Swing Viewer gewenst is, dien je ervoor te zorgen dat er een gastaccount is ingesteld voor de externe gebruikers. De gebruiker die gekoppeld is aan gebruikersgroep ‘extern’ hebben we als gastaccount ingesteld. Dit zorgt ervoor dat er automatisch met dit account wordt ingelogd als je de Swing Viewer versie benaderd. Om ervoor te zorgen dat jouw organisatie automatisch inlogt met de gebruikersgroep ‘extern’, kan je eventueel de gebruiker die gekoppeld is aan deze gebruikersgroep via ‘User IP addresses’ koppelen aan het IP-adres van jouw organisatie.

 

Op basis van de 2-deling intern/extern gaan we de themaboom indelen. Zoals hieronder te zien is, hebben we de themaboom opgesplitst in 2 delen; Intern en Extern. De inhoud binnen deze thema’s krijgen de twee typen gebruikers uiteindelijk te zien.

Themaboom intern extern

Om er uiteindelijk voor te zorgen dat elk type gebruiker de juiste themaboom te zien krijgt, gaan we gebruik maken van de kolom ‘Start category’ binnen het menu ‘Access groups’. Hier selecteer je het thema waarmee door de betreffende gebruikersgroep geopend moet worden. Bij de gebruikersgroep ‘intern’ selecteer je als start thema ‘Intern’ en bij de gebruikersgroep ‘extern’ selecteer je als start thema ‘extern’ (zie onderstaand screenshot).

Startthema

Het resultaat is uiteindelijk dat inhoud van dit thema geopend wordt wanneer een gebruiker van de betreffende gebruikersgroep de Swing Viewer benaderd. In dit voorbeeld krijgen gebruikers van buiten de organisatie dus een andere, veelal minder uitgebreidere, themaboom te zien dan medewerkers van binnen de organisatie.